Håller maten fräsch upp till fem gånger längre

Regler och villkor

Holmes Products (Europe) Limited (”HPE”) driver denna webbsida (”Webbsidan”) för din personliga underhållning i informations-, utbildnings- och kommunikationssyfte. Surfa gärna runt på Webbsidan. Det är enbart tillåtet att ladda ner material som finns på Webbsidan för icke-kommersiellt och privat bruk, förutsatt att du även bibehåller alla upphovsrättsliga angivelser och andra äganderättsangivelser som återfinns på materialet. Du får inte, distribuera, modifiera, överföra, återanvända, återposta, eller använda Webbsidans innehåll, inklusive dess text, bilder, ljud och video för allmänna eller kommersiella ändamål, utan HPEs skriftliga tillåtelse. Din åtkomst till, samt användning av, Webbsidan är även underkastad följande villkor (”Villkoren”) och all tillämplig lagstiftning. Genom använda Webbsidan, accepterar du, utan begränsning eller förbehåll (i) Villkoren, samt bekräftar att alla avtal som tidigare ingåtts mellan dig och HPE har ersatts och därmed är utan verkan, (ii) att du är fullt kapabel att ingå samt bli bunden av dessa Villkor, samt att (iii) för det fall du är en juridisk person, att du har behörighet att ingå samt bli bunden av dessa Villkor för den juridiska personen.

Personer under 18 år har generellt ingen rätt att ingå avtal utan målsmans godkännande.

 

Villkoren

1. Allt som du ser eller läser på Webbsidan är upphovsrättsligt skyddade verk såvitt inte annat anges och får därför inte, utan skriftlig tillåtelse från HPE, användas på annat sätt än som anges i Villkoren eller på Webbsidan. HPE lämnar ingen garanti för att ditt användande av det material som visas på Webbsidan inte utgör intrång av rättigheter tillhörande tredje part som inte ägs av, eller ingår i samma koncern som HPE.

2. Även om HPE använder rimliga resurser för att tillgodose att den information Webbsidan innehåller är riktig och uppdaterad, lämnar HPE inga garantier för att informationen på Webbsidan är korrekt. HPE frånsäger sig allt ansvar för felaktigheter eller förbiseenden avseende innehållet på Webbsidan.

3. Din användning av och surfande på Webbsidan företas på egen risk. Varken HPE eller någon annan part som varit delaktig i skapandet, framställandet, eller leveransen av Webbsidan är ansvarig för några som helst skador vare sig de är direkta, oförutsedda, följdskador, indirekta som uppstått till följd av din tillgång till, eller användande av Webbsidan. Utan begränsning av det föregående, tillhandahålls allting på Webbsidan ”SOM DET ÄR” UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, ENDERA UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KÖPRÄTTSLIGA GARANTIER, FUNKTIONALITET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. HPE ANSVARAR INTE OCH KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ, ELLER VIRUS SOM KAN SMITTA, ER DATAUTRUSTNING ELLER ANNAN EGENDOM PÅ GRUND AV ER TILLGÅNG TILL, ANVÄNDANDE AV, ELLER SURFANDE PÅ WEBBSIDAN ELLER NEDLADDNING AV NÅGOT MATERIAL, FAKTA, TEXT, BILDER, VIDEO ELLER LJUD FRÅN WEBBSIDAN. Vänligen notera att vissa jurisdiktioner inte tillåter undantag från ej uttalade garantier, varför vissa av de ovan angivna undantagen inte är tillämpliga för dig. Vänligen kontrollera lagen i det land du bor för att utröna om det finns regler avseende inskränkningar eller begränsningar av ej uttalade garantier. Ingenting i denna legala information undantar eller begränsar HPEs ansvar för (i) dödsfall eller personskada; (ii) bedrägeri, eller (iii) annat ansvar som inte kan inskränkas eller begränsas under gällande lag.

4. Webbsidan är avsedd att bistå användaren med information om HPEs produkter. HPE är inte ansvarig för några felaktigheter eller förbiseenden i materialet, informationen eller i rekommendationer som anges på Webbsidan, eller för någon förlust eller skada som uppstått till följd av din tillit till information som erhållits på Webbsidan eller en hyperlänkad webbsida.

Alla användare tillråds att konsultera med en auktoriserad HPE distributör före köp av HPEs produkter.

5. All kommunikation och material som du tillhandahåller Webbplatsen via e-post eller på annat sätt, inkluderande fakta, frågor, kommentarer, förslag eller liknande är och kommer att behandlas som icke konfidentiellt och som allmän egendom och du ansvarar för att du har upphovsrätten och eventuella ytterligare rättigheter till sådant material samt att du har tillbörliga samtycken från eventuellt berörda personer att på Webbplatsen använda och visa sådant material. Allt som du tillhandahåller eller laddar upp på Webbsidan kan komma att användas av HPE, HPEs dotterbolag, filialer eller moderbolag för alla syften, inklusive men inte begränsat till, mångfaldigande, offentliggörande, överföring, publicering, sändning och uppvisande. Därutöver har HPE rätt att använda alla idéer, koncept, know-how, eller teknik som ingår i den kommunikation du skickat till Webbsidan, oavsett syftet med kommunikation, inklusive, men inte begränsat till, utvecklande, tillverkning och marknadsföring av produkter genom användande av sådan information.

6. Bilder på personer eller platser som förevisas på Webbsidan tillhör, eller används med tillstånd, av HPE. Användandet av dessa bilder av dig, eller av någon annan som är berättigad av dig, är förbjudet om annat inte framgår av dessa Villkor eller genom ett särskilt tillstånd som tillhandahållits på Webbsidan. Allt otillåtet användande av bilder kan utgöra upphovsrättsintrång, varumärkesintrång, intrång av lagar avseende integritet och yttrandefrihet eller andra regler eller lagar avseende kommunikation.

7. Varumärken, logotyper och servicemärken (gemensamt ”Varumärken”) som förevisas på Webbsidan är registrerade eller oregistrerade Varumärken som tillhör Sunbeam Products, Inc, dess dotterbolag, filialer, moderbolag eller annan. Ingenting av Webbsidans innehåll ska uppfattas som ett upplåtande av, vare sig underförstått eller på annat sätt, licens eller rätt att använda de Varumärken som förevisas på Webbsidan utan skriftlig tillåtelse från Sunbeam Products, Inc., dess dotterbolag, filialer, moderbolag eller sådan tredje part som kan äga rättigheterna till de Varumärken som förevisas på Webbsidan. Otillåten användning av Varumärkena eller något annat innehåll som förevisas på Webbsidan är förbjudet, såvitt inget annat framgår av dessa Villkor. Notera att Sunbeam Products, Inc., dess dotterbolag, filialer eller moderbolag kommer att driva igenom sina upphovsrättsliga rättigheter till det yttersta (så långt lagen tillåter), inklusive väckandet av åtal.

8. Även om HPE, från tid till annan, kan komma att övervaka och granska diskussioner, chattar, material som lagts upp, överföringar, anslagstavlor och liknande på Webbsidan åtar sig HPE inget ansvar för skada härrörande från innehållet på dessa platser, och heller inte för felaktigheter, ärekränkning, förtal, försummelser, oriktigheter, oanständigheter, pornografi, svordomar, skada eller oriktigheter som material på dessa platser på Webbsidan kan innehålla. Det är inte tillåtet att posta eller överföra olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, oanständigt, skandalöst, provocerande, pornografiskt eller kränkande material eller material som kan utgöra eller uppmuntra beteenden som utgör en kriminell handling, ger upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt bryta mot någon lag och HPE kommer att efter bästa förmåga ta bort sådant material. HPE kommer fullt ut att samarbeta med myndigheter som upprätthåller lagen och följa domstolsbeslut med begäran eller åläggande om att HPE ska avslöja identiteten på den som lägger ut sådan information eller material. Länkning till andra webbsidor företas på egen risk.

9. Du åtar dig att försvara samt att hålla HPE skadeslös avseende all skada och samtliga krav och utgifter som framställs mot HPE och som härrör från eller annars hör samman med ditt brott mot dessa Villkor eller som annars härrör från eller hör samman med det material du använder på Webbsidan.

10. Mjukvara på Webbsidan är föremål för regler avseende amerikansk exportkontroll. Ingen mjukvara från Webbsidan får laddas ner eller exporteras (i) till (eller till en medborgare eller i landet bosatt person) Kuba, Iran, Sudan, Syrien, eller något annat land som USA har infört handelsförbud mot; eller (ii) någon som finns upptagen på listan ”United States Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals” eller på listan ”the U.S. Commerce Department’s Denied Persons List”. Genom att ladda ner eller använda mjukvaran, garanterar du att du inte befiner dig i, är under kontroll av, är medborgare eller bosatt i något av dessa länder eller finns på någon av dessa listor.

11. HPE kan, från tid till annan, komma att ändra dessa Villkor genom uppdatering av denna sida. Du är bunden av alla sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de aktuella Villkor till vilka du är bunden.

12. Denna legala information och dessa Villkor regleras av, och ska tolkas i enlighet med svensk lagstiftning. Tvister ska slutligt avgöras av svensk domstol.